Juridische waarschuwing

1. IDENTIFICERENDE GEGEVENS

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden hieronder de volgende gegevens vermeld:
De eigenaar van dit webdomein is .AMICI DI DIRK S.L., met adres CAMINO DE URIQUE N 69 29120 ALHAURIN EL GRANDE (MÁLAGA), C.I.F.-nummer: B-92027952, geregistreerd in het handelsregister MÁLAGA MA-34419.
Contact e-mail: CONTACTO@AMICI-DI-DIRK.COM.

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal of deze website brengt de voorwaarde met zich mee dat de GEBRUIKER, vanaf het moment van toegang en/of gebruik, de Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt die in deze mededeling zijn weergegeven. De Voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden, die, indien van toepassing, van dwingend recht zijn. In elk geval zal voor elk specifiek doel uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Onze website biedt toegang tot informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna te noemen “de inhoud”) op het Internet die toebehoren aan WWW.AMICI-DI-DIRK.COM of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben.
De GEBRUIKER is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie over zijn gegevens. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en dat hij/zij zorgvuldig, ethisch en vertrouwelijk dient te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe passend gebruik te maken van de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die via zijn portaal worden aangeboden en, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken voor:
-horen bij activiteiten die onwettig of illegaal zijn of in strijd met de goede trouw en de openbare orde.
-Inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, ter ondersteuning van terrorisme of tegen de mensenrechten te verspreiden-Provoceren van schade aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar, zijn leveranciers of derden, invoeren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de voornoemde schade kunnen veroorzaken.

Pogingen om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze, waar nodig, te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. De eigenaar van het portaal behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of de kinderjaren, de openbare orde of de openbare veiligheid schenden of die, naar zijn mening, niet gepast of geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval is de eigenaar van het portaal niet verantwoordelijk voor de meningen die de gebruikers via forums, chats of andere participatiemiddelen uiten.

4. GEGEVENSBESCHERMING

Het gebruik van persoonsgegevens is gedefinieerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de huidige Spaanse wetgeving. Met het oog op een zo groot mogelijke transparantie en op basis van ons proactieve beleid, willen wij u graag informeren:

– Waarom vragen wij om uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens (online of persoonlijk verkregen) onder meer om uw registratie als gebruiker te beheren, de aankoop van producten of diensten te beheren, uw vragen te behandelen en u, indien u dat wenst, onze gepersonaliseerde mededelingen te sturen.

– Wat voor soort gegevens verzamelen wij?

-Uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw naam, voornaam, afbeelding, taal en land van waaruit u met ons communiceert, contactgegevens, enz.)
– Financiële en transactiegegevens (bijv. uw betalings- of kaartgegevens, informatie over uw aankopen, bestellingen, retourzendingen, enz.)

– Hoe wordt het verzameld?

* Via contactformulieren en tijdens het aankoopproces bij de registratie als klant.

– Gedeeld gebruik met derden:

* Aan marketing en reclame gerelateerde dienstverleners en partners.
Rechten: U heeft het recht om op elk moment uw gegevens in te zien, te corrigeren, te wissen, te beperken en u te verzetten tegen de verwerking ervan, u kunt ook de gegeven toestemming intrekken en een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Spaans agentschap voor gegevensbescherming c/ Jorge Juan nº6 28001 Madrid). Om uw rechten uit te oefenen, hebt u een rechtstreeks kanaal met ons bedrijf op het volgende e-mailadres: CONTACTO@AMICI-DI-DIRK.COM en op het postadres: CAMINO DE URIQUE Nº 69, 29120 Alhaurín el Grande (Málaga) met vermelding in het onderwerp gegevensbescherming.

Privacy in navigatie:

De eigenaar van het portaal neemt privacy zeer serieus, en streeft naar transparantie in alle aspecten die verband houden met persoonsgegevens. Indien u cookies wenst te configureren, voegen wij de overeenkomstige links voor elke browser bij. Raadpleeg het cookiebeleid van onze website voor meer informatie.
In de volgende lijst vindt u meer informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen in de browser die u gebruikt:


Evenzo deelt AMICI DI DIRK S.L. u mee dat zij de wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel naleeft en te allen tijde uw toestemming zal vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De eigenaar, zelf of als rechtverkrijgende, is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die deze bevat (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.) Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de Intellectuele Eigendom, zijn de reproductie, de verspreiding en de openbare mededeling, met inbegrip van de terbeschikkingstelling, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, uitdrukkelijk verboden zonder de toelating van: AMICI DI DIRK S.L
De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van AMICI DI DIRK S.L. te eerbiedigen.
U mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of een andere fysieke drager, zolang dit uitsluitend en alleen voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER zal zich onthouden van het wissen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de WWW.AMICI-DI-DIRK.COM pagina’s zijn geïnstalleerd.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

AMICI DI DIRK S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door, maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN

AMICI DI DIRK S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht voor haar portaal, en kan zowel de inhoud als de diensten die via het portaal worden aangeboden, wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de manier waarop deze worden gepresenteerd of op het portaal worden geplaatst.

8. LINKS

In het geval dat WWW.AMICI-DI-DIRK.COM links of hyperlinks naar andere Internetsites bevat, oefent het geen enkele vorm van controle uit over deze sites en de inhoud ervan. AMICI DI DIRK S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van een link naar een externe website, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie die zich op een van deze hyperlinks of andere internetsites bevindt. Als u de links gebruikt, verwijzen wij u naar het privacybeleid en de juridische verklaring van de bezochte pagina. De opname van deze externe links impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of participatie met de gelinkte entiteiten.

9. RECHT OP UITSLUITING

AMICI DI DIRK S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken voor die gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

10. ALGEMEEN

Elke inbreuk op deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal zal worden vervolgd door de uitoefening van alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die de wet daaraan kan verbinden.

11. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR

AMICI DI DIRK S.L. kan te allen tijde de hierin vermelde voorwaarden wijzigen, die naar behoren zijn gepubliceerd zoals ze hier zijn weergegeven. De geldigheid van voornoemde voorwaarden hangt af van de bekendmaking ervan en zij blijven van kracht totdat zij naar behoren zijn bekendgemaakt en door anderen zijn gewijzigd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen AMICI DI DIRK S.L. en de GEBRUIKER wordt beheerst door de geldende Spaanse wetgeving en eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde instantie.

Top