Ostrzeżenie prawne

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w artykule 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej przedstawiono następujące dane:
Właścicielem tej domeny internetowej jest spółka .AMICI DI DIRK S.L., z adresem do tych celów: CAMINO DE URIQUE N 69 29120 ALHAURIN EL GRANDE (MÁLAGA), numer C.I.F.: B-92027952 zarejestrowana w rejestrze handlowym MÁLAGA MA-34419. E-mail kontaktowy:  CONTACTO@AMICI-DI-DIRK.COM.

2. UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie z tego portalu lub strony internetowej jest równoznaczne z przyjęciem przez UŻYTKOWNIKA warunków ogólnych zawartych w niniejszej informacji. Niniejsze Warunki mają zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków Kontraktowania, które, jeśli mają zastosowanie, są obowiązkowe. W każdym przypadku, w jakimkolwiek konkretnym celu, użytkownik będzie proszony o wyraźną zgodę.

3. KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Nasza witryna zapewnia dostęp do informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej “treściami”) w Internecie należących do WWW.AMICI-DI-DIRK.COM lub jego licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp.
UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje również rejestrację, która może być konieczna do uzyskania dostępu do pewnych usług lub treści. Podczas tej rejestracji UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji o swoich danych. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny i zobowiąże się do używania go w sposób sumienny, etyczny i poufny. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług (takich jak czat, fora dyskusyjne czy grupy dyskusyjne) oferowanych za pośrednictwem portalu oraz, na przykład, ale nie tylko, do niewykorzystywania ich do:
-Uczestniczenie w działaniach nielegalnych, niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje i porządek publiczny.
-Rozpowszechniać treści lub propagandę o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, nielegalnym, wspierającym terroryzm lub wymierzonym w prawa człowieka -wyrządzać szkody w systemach fizycznych i logicznych Właściciela, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.
Próby uzyskania dostępu do kont poczty elektronicznej innych użytkowników oraz, w stosownych przypadkach, korzystania z nich, a także modyfikowania lub manipulowania ich wiadomościami. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i wypowiedzi naruszających poszanowanie godności osoby, dyskryminujących, ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, naruszających dobra młodzieży lub dzieci, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne, a także takich, które jego zdaniem nie są odpowiednie lub nie nadają się do publikacji. W żadnym wypadku właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, czatach lub innych narzędziach uczestnictwa.

4. OCHRONA DANYCH

Wykorzystanie danych osobowych zostało określone na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa hiszpańskiego. W celu osiągnięcia maksymalnej przejrzystości oraz w oparciu o naszą proaktywną politykę, chcielibyśmy poinformować o tym fakcie:

– Dlaczego prosimy o podanie danych?

Dane użytkownika (uzyskane online lub osobiście) będą wykorzystywane m.in. do zarządzania rejestracją użytkownika, zarządzania zakupem produktów lub usług, obsługi zapytań oraz, na życzenie użytkownika, do wysyłania spersonalizowanych komunikatów.

– Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

-Dane identyfikacyjne użytkownika (np. imię, nazwisko, wizerunek, język i kraj, z którego użytkownik kontaktuje się z nami, dane kontaktowe itp.)
– Informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych, informacje o zakupach, zamówieniach, zwrotach itp.)

– W jaki sposób są one gromadzone?

* Poprzez formularze kontaktowe oraz podczas procesu zakupu w trakcie rejestracji jako klient.

– Współużytkowanie z osobami trzecimi:

* dostawcy i partnerzy usług związanych z marketingiem i reklamą.
Prawa: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania i sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, może również wycofać udzieloną zgodę i złożyć skargę do organu nadzorczego (Hiszpańska Agencja Ochrony Danych c/ Jorge Juan nº6 28001 Madryt). Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszą firmą pod następującym adresem e-mail: CONTACTO@AMICI-DI-DIRK.COM oraz pod adresem pocztowym: CAMINO DE URIQUE Nº 69, 29120 Alhaurín el Grande (Málaga) ze wskazaniem w temacie ochrony danych osobowych.
Prywatność w nawigacji:
Właściciel portalu bardzo poważnie podchodzi do kwestii prywatności i dąży do przejrzystości we wszystkich aspektach związanych z danymi osobowymi. Jeśli użytkownik chce skonfigurować pliki cookie, dołączamy odpowiednie łącza dla każdej przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie obowiązujących na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji o tym, jak zmienić ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce, można znaleźć na poniższej liście:


Jednocześnie AMICI DI DIRK S.L. informuje, że postępuje zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym i zawsze będzie prosić o zgodę na przetwarzanie poczty elektronicznej w celach komercyjnych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Właściciel, sam lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, jak również do elementów na niej zawartych (w tym, ale nie wyłącznie, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania itp.) Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32 ust. 1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym udostępnianie, całości lub części zawartości niniejszej witryny w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, jest wyraźnie zabronione bez zgody: AMICI DI DIRK S.L
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do AMICI DI DIRK S.L.
Użytkownik może przeglądać elementy portalu, a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na twardym dysku komputera lub innym nośniku fizycznym, o ile odbywa się to tylko i wyłącznie na jego prywatny i osobisty użytek. UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimikolwiek urządzeniami ochronnymi lub systemami bezpieczeństwa, które mogą być zainstalowane na stronach WWW.AMICI-DI-DIRK.COM.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

AMICI DI DIRK S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane, ale nie tylko: błędami lub pominięciami w treści, brakiem dostępności portalu lub transmisją wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych w celu uniknięcia tego.

7. MODYFIKACJE

AMICI DI DIRK S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne w swoim portalu bez uprzedzenia, a także może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za pośrednictwem portalu, jak i sposób ich prezentacji lub umiejscowienia w portalu.

8. LINKI

W przypadku, gdy serwis WWW.AMICI-DI-DIRK.COM zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, nie sprawuje on żadnej kontroli nad tymi stronami i ich zawartością. W żadnym wypadku AMICI DI DIRK S.L nie ponosi odpowiedzialności za treść linków do zewnętrznych stron internetowych, ani nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności i zgodności z konstytucją jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w tych hiperłączach lub innych stronach internetowych. W przypadku korzystania z tych łączy należy zapoznać się z polityką prywatności i informacjami prawnymi dotyczącymi odwiedzanej strony. Podobnie, zamieszczenie tych linków zewnętrznych nie oznacza jakiegokolwiek rodzaju powiązania, połączenia lub uczestnictwa z podmiotami, do których one prowadzą.

9. PRAWO DO WYKLUCZENIA

AMICI DI DIRK S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, na własne życzenie lub na życzenie osoby trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

10. OGÓLNA

Każde naruszenie tych warunków i każde niewłaściwe wykorzystanie portalu będzie ścigane poprzez podjęcie wszelkich działań cywilnych i karnych, jakie mogą być przewidziane prawem.

11. MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I OKRESU OBOWIĄZYWANIA

AMICI DI DIRK S.L. może w dowolnym momencie zmienić warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostały opublikowane w takiej formie, w jakiej się tutaj znajdują. Ważność powyższych warunków zależy od ich ekspozycji i będą one obowiązywać do czasu ich należytego opublikowania i zmiany przez inne podmioty.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Stosunki pomiędzy AMICI DI DIRK S.L a UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane przez aktualne przepisy prawa hiszpańskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez odpowiednie władze.

Top